การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล | Digital Transformation DGA

คำอธิบายรายวิชา
บทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัลได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายบริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐได้

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
รายนามผู้สอน
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ระยะเวลาทั้งหมด
0.7
เปิดลงทะเบียน
17 August 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC