Government Cloud Service (G-Cloud)

คำอธิบายรายวิชา
Government Cloud Service (G-Cloud)
วัตถุประสงค์รายวิชา
Government Cloud Service (G-Cloud)
รายนามผู้สอน
DGA
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ระยะเวลาทั้งหมด
0.10
เปิดลงทะเบียน
16 August 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC