การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา
บทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเนื้อหาประกอบด้วย
1) การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
2) บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่อง๕กรดิจิทัล
3) การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน
4) การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)
5) การทำงานร่วมกันแบบข้ามหน่วยงาน
6) วัฒนธรรมดิจิทัล
7) การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
8) บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
9)  Service Level Agreement
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
4. เพื่อให้ผู้เรียนมความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
รายนามผู้สอน
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ระยะเวลาทั้งหมด
1
เปิดลงทะเบียน
26 August 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC