พฤติกรรมทำไม? 5 นิสัยการเงินเจ้าปัญหา และเทคนิคในการจัดการ

WMD1017
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงิน และเทคนิคในการจัดการพฤติกรรม
วัตถุประสงค์รายวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงิน รวมถึงวิธีการบริหารจัดการการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
49 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC