พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม | Plant Materials for Garden and Environmental Design

CMU042
คำอธิบายรายวิชา
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน หลายฝ่ายต่างพยายามหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการแทรกหัวข้อการประเมินพื้นที่สีเขียวไว้ในเกณฑ์การประเมินก่อสร้างหรือพัฒนาพื้นที่หลายอย่าง เช่น LEED EIA และ TREEs เป็นต้น หากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในเรื่องการเลือกชนิดของพืชพรรณที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ในงานออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม ย่อมทำให้โครงการประสบความสำเร็จทั้งในเชิงการใช้สอย ความสวยงาม และดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ Life Long Learning การเรียนรู้หลักสูตรพืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม ผ่านทางระบบ Thai MOOC จะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย มีโอกาสเรียนรู้และนำไปปฏิบัติโดยไม่ถูกจำกัดแค่การเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถติดตามเรียนรู้ย้อนหลังได้ตลอดเวลา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
25 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC