นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย | Dance for Young Children

CRRU010
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของนาฏศิลป์สำหรับเด็ก รูปแบบการจัดนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดต่างๆ เพลงประกอบลีลาท่าทางและการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC