หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 การสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์ | Robotics Foundations I - Robot Modeling THAI

3T2020a

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เปิดลงทะเบียน
15 October 2021
ภาษาที่ใช้สอน

ThaiMOOC

ThaiMOOC