ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 세계로 통하는 한국어 : 초급 Ⅰ | A bridge to the world: Korean Language for Beginners Ⅰ

K-MOOC001
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสนใจภาษาเกาหลี เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยไวยากรณ์ที่จำเป็นที่พบได้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์ต่างๆ
เนื้อหาของหลักสูตรถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไวยากรณ์จากบทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ภาษาระดับสนทนา ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสนทนาเป็นภาษาเกาหลีเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวันได้หลังจบบทเรียน

นอกจากนี้หลักสูตรยังประกอบด้วยประโยคสนทนาทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาเกาหลีได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาของเกาหลี
พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

เปิดลงทะเบียน
29 November 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC