Data + AI for Communication: การฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ Data + AI พื้นฐานสำหรับการสื่อสารการตลาด | Data + AI for Communication: Workshop on Data + AI Foundation Tools for Marketing Communication

NIDA008
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data) เบื้องต้น สำหรับการสื่อสารการตลาด ตั้งแต่ ความหมาย กระบวนการคิด การตั้งคำถาม การปรับแต่งข้อมูล (Optimization) การพยากรณ์ และ การสร้างทีมทำงานด้านข้อมูล โดยครอบคลุมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการเก็บ และจัดกระทำข้อมูล ได้แก่ SQL Spreadsheet Google Form การสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio ตลอดจนการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้นและการทำ Machine Learning เบื้องต้น

พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
06 May 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC