การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล | Data-driven Social Media Management and Content Marketing

NIDA011
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ ความเข้าใจภาพรวมของ Social Media การใช้งาน Social Media Platform เพื่อการสื่อสาร การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย หลักการคิดและสร้างสรรค์เนื้อหาบน Social Media กระบวนการการทำการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ การวัดผลการตลาดดิจิทัล การนำข้อมูล มาเล่าเรื่อง ตั้งแต่การเตรียมตัว การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล และการเล่าเรื่องข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
01 May 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC