ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น | Introduction to Drug Information

scphpl001
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของยา แนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หลักการใช้ยาทั่วไป ยาที่ใช้ในอาการสำคัญต่าง ๆ
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC