วิจัยทางธุรกิจ | Business Research Methods

PIM003
คำอธิบายรายวิชา
ในทุกๆธุรกิจการที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในการวางทางทุกธุรกิจอย่างมีประสิทธภาพนั้นมีลำดับความสำคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการเปลียนแปลงไม่เพียงที่รวดเร็วเท่านั้น แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผนทางธุรกิจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเรียนรู้การทำวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวัจัยนั้นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแข่งทางธุรกิจในยุค 4.0
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC