การสมรสตามกฎหมายไทย | Thai marriage law

SRU013
คำอธิบายรายวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา การสมรสที่เป็นโมฆะ การสิ้นสุดการสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

เปิดลงทะเบียน
29 January 2024

ThaiMOOC

ThaiMOOC