สตาร์ทอัพอังกฤษ | English Start Up

STOU.CCDKM001
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่เน้นให้ชุมชนเจ้าของเนื้อหา หรือชุมชนที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาของตนที่ต้องการจะเผยแพร่ ต้องการจะสื่อสารด้วยตนเอง เช่น ต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการทอผ้า การทำการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว เรื่องราวของชุมชน ฯลฯ ด้วยตนเองให้แก่ชาวต่างชาติที่มาศึกษาดูงาน มาเยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษามีความคงทนถาวร คือการเน้นการเรียนรู้ที่ชุมชนเจ้าของเนื้อหา เจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ออกแบบเนื้อหา เป็นผู้กำหนดเนื้อหาที่ต้องการจะฝึกภาษาด้วยตนเอง วิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากของการการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น หลักการอ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน หลักการในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ฯลฯ การตอบคำถามหรือการตอบรับและการปฎิเสธ การอ่านบทสนทนา การใช้น้ำเสียงหนักเบา (stress) การออกเสีงควบกล้ำที่ถูกต้อง ฯลฯ ผนวกกับความต้องการของชุมชนในเรื่องที่ตนต้องการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ ฯลฯ อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามที่ชุมชนต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนอยากที่จะสื่อสาร และเป็นเรื่องที่ชุมชนมีความรุ้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC