เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

SU003
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย และการนำ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้
วัตถุประสงค์รายวิชา
สามารถอธิบายแนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาได้

2. สามารถอธิบายประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาได้

3. สามารถอธิบายการกำหนดนวัตกรรมทางการศึกษาได้

4. สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้

5. สามารถอธิบายการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
22 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC