การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 | Entrepreneurship in 21 st-Century

URU003
คำอธิบายรายวิชา
Entrepreneurship develops around the world in accordance to the different cultural, political, economic and social contexts. Governments promote entrepreneurship as a way to improve economic growth. As capitalism changes, entrepreneurship also changes. This course describes some of the new profiles of entrepreneurs that are creating the entrepreneurial economy of the 21st Century. It presents entrepreneurship in a theoretical and pragmatic way in order to help learners to understand what entrepreneurship means today. Illustrated by socio-economic information and case studies of an international scope and digital business scope.
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีและวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ
LO1: Learners are able to explain theories and analyze the basic business elements.

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์จรรยาบรรณของนักธุรกิจ และเห็นคุณค่าของจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
LO2: Learners are able to explain and analyze entrepreneurial ethics and value an ethical living.

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักการและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
LO3: Leaners are able to analyze principles and process of doing business in the globalization world in the 21st Century and disrupted world.

4. ผู้เรียนสามารถออกแบบโมเดลทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าและต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมของสินค้าและบริการ
Lo: 4 Learners are able to create a business model which creates values and is developed to innovative products or services.

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในบริหารจัดการ ฝึกการทำงานเป็นทีม พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารหรือผู้ประการที่ดีและมีจริยธรรมในอนาคต LO5: Learners are able to apply managerial skills and team work skill, developing to be good and ethical managers and entrepreneurs.
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0-5541-6601-20

0-5541-6020

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0-5541-6601-20

0-5541-6020

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC