ภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง | Malay Language for Travelers

YRU002
คำอธิบายรายวิชา
วิชา YRU002 ภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง เป็นการใช้ภาษามลายูกลางในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทาง บทสนทนาที่ใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีขนส่ง และรู้เส้นทางการเดินทางและสถานที่สำคัญในประเทศที่ใช้ภาษามลายู รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

073-299699

073-299610 , 073-299611 , 073-299601

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

073-299699

073-299610 , 073-299611 , 073-299601

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดลงทะเบียน
12 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC