การคิดเชิงระบบ | System Thinking

course-v1:BUU+BUU001+2019
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดลงทะเบียน
27 November 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC