การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง | Self-Examination for Oral Cancer

course-v1:CMU+CMU036+2020
คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหารายวิชาประกอบไปด้วยการแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงสภาพอวัยวะในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรง รอยโรคก่อนมะเร็ง และรอยโรคที่มีลักษณะของมะเร็งในช่องปาก
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียน
29 October 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC