การจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐ | Public Value Chain Management

course-v1:CMU+CMU037+2020
คำอธิบายรายวิชา
เนื่องจากในปัจจุบันมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประชาชนผ่านหลักคิดบริหารห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่นำมาพิจารณาในการจัดแผนและงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจ และสามารถนำหลักการดังกล่าวมาประบุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน จึงควรมีความเข้าใจถึงหลักการการจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐอย่างชัดเจน
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียน
29 October 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC