ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ | Nature, Health, and Behaviors

course-v1:CMU+CMU041+2020
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ (Nature, Health, and Behaviors) ได้นำเอาข้อมูลทางจิตวิทยา จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมศาสตร์ ที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรม มาสรุปและสร้างข้อแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงมีความจำเป็นต่อประชาชนทั่วไป ในการนำสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้เหมาะกับสุขภาพและพฤติกรรมที่ดีได้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อตนเอง คนรอบตัว และสังคมต่อไป
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียน
24 November 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC