พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม | Plant Materials for Garden and Environmental Design

course-v1:CMU+CMU042+2020
คำอธิบายรายวิชา
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน หลายฝ่ายต่างพยายามหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการแทรกหัวข้อการประเมินพื้นที่สีเขียวไว้ในเกณฑ์การประเมินก่อสร้างหรือพัฒนาพื้นที่หลายอย่าง เช่น LEED EIA และ TREEs เป็นต้น หากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในเรื่องการเลือกชนิดของพืชพรรณที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ในงานออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม ย่อมทำให้โครงการประสบความสำเร็จทั้งในเชิงการใช้สอย ความสวยงาม และดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ Life Long Learning การเรียนรู้หลักสูตรพืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม ผ่านทางระบบ Thai MOOC จะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย มีโอกาสเรียนรู้และนำไปปฏิบัติโดยไม่ถูกจำกัดแค่การเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถติดตามเรียนรู้ย้อนหลังได้ตลอดเวลา
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียน
25 November 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC