การแสดงและกำกับการแสดง | Acting and directing

course-v1:DRU+DRU001+2019
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาการแสดงและกำกับการแสดง ได้สอนเกี่ยวกับการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสื่อถึง inner ของตัวแสดงที่ส่งออกมาทาง สีหน้า แววตา และร่างกาย รวมไปถึงการใช้มุมกล้องเพื่อการถ่ายทำ ออกมาแล้วได้รับรู้เสมือนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC