ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 세계로 통하는 한국어 : 초급 Ⅰ | A bridge to the world: Korean Language for Beginners Ⅰ

course-v1:K-MOOC+K-MOOC001+2020
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสนใจภาษาเกาหลี เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยไวยากรณ์ที่จำเป็นที่พบได้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์ต่างๆ
เนื้อหาของหลักสูตรถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไวยากรณ์จากบทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ภาษาระดับสนทนา ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสนทนาเป็นภาษาเกาหลีเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวันได้หลังจบบทเรียน

นอกจากนี้หลักสูตรยังประกอบด้วยประโยคสนทนาทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาเกาหลีได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาของเกาหลี
ข้อมูลติดต่อ

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

เปิดลงทะเบียน
01 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC