ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 세계로 통하는 한국어 : 초급 Ⅱ | A bridge to the world: Korean Language for Beginners Ⅱ

course-v1:K-MOOC+K-MOOC002+2020
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นลำดับที่ 2 ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีของผู้เรียนในหัวข้อต่างๆ เช่น การจราจร, สภาพอากาศ, งานอดิเรก เป็นต้นนอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถวางแผน, นัดหมาย และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นภาษาเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางรูปแบบภาษาของภาษาเกาหลีผ่านการเรียนไวยากรณ์ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติที่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานและผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีในระดับต้น เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักสูตรอยู่ในระดับ TOPIK 1~2 ผู้เรียนที่กำลังศึกษา TOPIK สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาในหลักสูตรเพื่อการสอบวัดระดับได้

สำหรับผู้เรียนที่เรียนหลักสูตร ‘ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1’ แล้ว จะสามารถทำความเข้าใจหลักสูตรนี้ได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีต่อจากหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นลำดับที่ 1 ซึ่งเรียนเกี่ยวกับวิธีการสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวันเป็นภาษาเกาหลี เช่น การทักทาย, การแนะนำตัว, การตั้งคำถาม เป็นต้น รวมถึงเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่รอบตัว, สถานที่, การกระทำ เป็นต้น
ข้อมูลติดต่อ

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

เปิดลงทะเบียน
01 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC