การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 | Fundamentals of the C Programming Language I

course-v1:KMUTT+KMUTT013+2019
คำอธิบายรายวิชา
หลักการวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม พัฒนาโดยใช้ผังงานและภาษาซี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส ไวยากรณ์ของภาษาซี โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการการทำงานแบบตัดสินใจ
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC