ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ | National Strategy

course-v1:NESDC+NESDC001+2020

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปิดลงทะเบียน
04 June 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC