สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคบทบาทของประชาชน (Architecture and Sustainable Development for Everyone)

course-v1:NU+NU006+2017
คำอธิบายรายวิชา
Architecture and Sustainable Development for Everyone
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดลงทะเบียน
10 November 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC