วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | DC Electric Circuit Analysis

course-v1:NU+NU038+2020
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฏีบทการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ในรูปวงจรความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และวงจรออปแอมป์
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดลงทะเบียน
06 November 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC