การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก | Writing Clinical Trial Research Proposal

course-v1:NU+NU041+2019
คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของงานวิจัย ส่วนประกอบ และเนื้อหาของโครงร่าง ข้อพิจารณาประโยชน์ และความเสี่ยงของการวิจัยทางคลินิก
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดลงทะเบียน
31 October 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC