บาติก 1 | BATIK 1

course-v1:PSU+PSU004+2017
คำอธิบายรายวิชา
บาติก 1 ( BATIK 1) : ทฤษฎีการทำผ้าบาติก
วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง ๆ
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC