การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย | Nursing care for patients with myocardial infarction

course-v1:PSU+PSU007+2019
คำอธิบายรายวิชา
มโนทัศน์กล้ามเนื้อหัวใจตาย การวินิจฉัย การพยาบาลผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดลงทะเบียน
15 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC