ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ | Southern Folk Art

course-v1:PSU+PSU009+2019
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และการแสดง ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนใต้
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดลงทะเบียน
15 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC