ระบบสารสนเทศทางบัญชี | Accounting Information System

course-v1:RMUTL+RMUTL.TAK001+2017
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา "ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร" เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

0 5551 5900

0 5551 1833

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC