เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน | Energy Efficient Homes Design & Decoration

course-v1:RMUTT+RMUTT006+2018
คำอธิบายรายวิชา
สภาวะน่าสบายของบ้าน การปรับอากาศด้วยเครื่องกล อิทธิพลของดวงอาทิตย์ สภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความร้อน การใช้แสงธรรมชาติ พฤติกรรมของลม การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดลงทะเบียน
16 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC