อาหารเพื่อสุขภาพ | Food for Health

course-v1:RMUTT+RMUTT008+2018
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ ความชุกของการเกิดโรค อาหาร และโภชนาการ แนวทางการรับประทานอาหาร และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดลงทะเบียน
18 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC