ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)

course-v1:RMUTT+RMUTT009+2018
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในบริบทของการท่องเที่ยว การติดต่อ การซื้อขาย และการใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศ
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดลงทะเบียน
17 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC