จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | Ethics for Using Information Technology

course-v1:RU+RU001+2017
คำอธิบายรายวิชา
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทและข้อบังคับของสังคมและองค์กร ตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมที่พึงต้องระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

02-3108000

02-3108022

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดลงทะเบียน
21 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC