พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน | Self-care behaviors for diabetes prevention

course-v1:SDU+SDU003+2019
คำอธิบายรายวิชา
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบในทุกประเทศ อัตราความชุกของโรค
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขมากมายซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง พฤติกรรมการดูเเลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานจะทำให้ท่านมีความรุ้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 2244 5000

0 2243 0457

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC