เพศศึกษารอบด้าน | Comprehensive Sexuality Education

course-v1:SSRU+SSRU001+2017
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ การตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด สุขภาพทางเพศ เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คติ อคติและค่านิยมทางเพศ/เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศและการแสดงออก ชีวิตโสด ชีวิตคู่ การแต่งงานและการยุติความสัมพันธ์ ความรุนแรงทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ครอบครัว อิทธิพลของสื่อ สังคม วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเพศวิถี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC