อาเซียนศึกษา | ASEAN Studies

course-v1:SSRU+SSRU002+2017
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือภายในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก การปรับตัว บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC