หลักพุทธธรรม | Buddhist Principles

course-v1:SSRU+SSRU004+2017
คำอธิบายรายวิชา
พุทธประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศอื่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา การวิเคราะห์และการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC