การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา (Design Audio Media for Education)

course-v1:SSRU+SSRU005+2017
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดสื่อเสียง ลักษณะและประเภทของสื่อเสียง การวางแผนและเตรียมการผลิตสื่อเสียง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกเสียงในระบบดิจิตอลและกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดลงทะเบียน
28 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC