การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา | Design Interactive Media for Education

course-v1:SSRU+SSRU006+2017
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) โดยนำเสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและศักยภาพของผู้เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดลงทะเบียน
28 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC