ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล | Information System and Knowledge Management in the Digital Age

course-v1:STOU+STOU020+2019
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดลงทะเบียน
28 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC