การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ | Fusion of modern technology

course-v1:SWU+SWU005+2018
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสื่อใหม่ ความสำคัญของสื่อใหม่ การหลอมรวมสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อใหม่ และการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงานประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ การเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดลงทะเบียน
05 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC