สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. | Building Good Brand with R.I.C.H.

course-v1:SWU+SWU012+2019
คำอธิบายรายวิชา
มุ่งสร้างแบรนด์ดีและดังด้วย R.I.C.H

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC