ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Embedded System and Internet of Things Technology

course-v1:SWU+SWU015+2019
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน หลักการโปรแกรม C เบื้องต้น คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งทำซ้ำในภาษา C หลักการโปรแกรมภาษา Python สถาปัตยกรรมบอร์ด Kidbright สถาปัตยกรรมบอร์ด Raspberry Pi การเขียนโปรแกรมเพื่อนำข้อมูลสัญญาณจากเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมสู่ IoT เรียนรู้หลักการวัดสัญญาณชีพจากร่างกายมนุษย์ การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพจรและสัญญาณคลื่นหัวใจ การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพจรและสัญญาณคลื่นหัวใจ เข้าสู่ระบบ IoT

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดลงทะเบียน
08 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC