ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English)

course-v1:UP+UP001+2017
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในบริบทสากล
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC