ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม | Ready English

course-v1:UP+UP002+2017
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน และไวยากรณ์พื้นฐาน การสื่อสารในสถานการณ์ใกล้ตัว ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC